دانلود کانکشن ها + اکانت تست سرویس ها

کانکشن سرویس کاهش پینگ (پارس آنلاین)
 • برای تست اکانت از مشخصات زیر استفاده کنید
 • User : test
 • Pass : test
 • اکانت تست پس از مدت 2 دقیقه غیر فعال خواهد شد
 • دانلود کانکشن

کانکشن سرویس کاهش پینگ (تبیان)
 • برای تست اکانت از مشخصات زیر استفاده کنید
 • User : test
 • Pass : test
 • اکانت تست پس از مدت 2 دقیقه غیر فعال خواهد شد
 • دانلود کانکشن

کانکشن سرویس افزایش سرعت دانلود
 • برای تست اکانت از مشخصات زیر استفاده کنید
 • User : test
 • Pass : test
 • اکانت تست پس از مدت 2 دقیقه غیر فعال خواهد شد
 • دانلود کانکشن