سرویس مورد نظر خود را انتخاب کنید

قبل از خرید سرویس ها با استفاده از اکانت تست از عملکرد صحیح محصولات روی اینترنت خود اطمینان حاصل کنید...

سرویس کاهش پینگ نامحدود زمانی ( دیتاسنتر پارس آنلاین )
 • بدون محدودیت زمانی
 • واقع در دیتاسنتر پارس آنلاین
 • قابلیت استفاده دو کاربر همزمان
 • قابل استفاده برروی تمامی دستگاه ها
 • پــــشــــتــــیــــبــــانــــی 24 ســاعــتــه
 • مشاهده تعرفه ها

سرویس کاهش پینگ یک ماهه ( دیتاسنتر پارس آنلاین )
 • محدودیت زمانی یک ماهه
 • واقع در دیتاسنتر پارس آنلاین
 • قابلیت استفاده دو کاربر همزمان
 • قابل استفاده برروی تمامی دستگاه ها
 • پــــشــــتــــیــــبــــانــــی 24 ســاعــتــه
 • مشاهده تعرفه ها

سرویس کاهش پینگ نامحدود زمانی ( دیتاسنتر تبیان )
 • بدون محدودیت زمانی
 • واقع در دیتاسنتر تبیان
 • قابلیت استفاده دو کاربر همزمان
 • قابل استفاده برروی تمامی دستگاه ها
 • پــــشــــتــــیــــبــــانــــی 24 ســاعــتــه
 • مشاهده تعرفه ها

سرویس افزایش سرعت اینترنت
 • حداکثر سرعت در تمام ساعات روز
 • واقع در بهترین دیتاسنتر ایران
 • پورت بسیار قدرتمند 1000MB
 • قابل استفاده برروی تمامی دستگاه ها
 • پــــشــــتــــیــــبــــانــــی 24 ســاعــتــه
 • مشاهده تعرفه ها